fbpx

NZOZ Klinika Estetyki Ciała
ul. Margonińska 22
60-425 Poznań

pon-pt: 8:00-21:00
sob: 8:00-16:00

Szukaj
 

Regulamin usług kosmetycznych

Regulamin usług kosmetycznych

Firma Klinika Estetyki Ciała W.Jankowiak i A.Jankowiak spółka jawna
Adres siedziby: ul. Margonińska 22, 60-425 Poznań
NIP: 7812035469
REGON: 52200103000015
RPWDL: 000000252417
 • 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych oraz medycznych świadczonych w Klinice Estetki Ciała przy ul. Margonińskiej 22, 60-401 Poznań, zwanej dalej „Kliniką”.
 2. Wszyscy klienci Kliniki mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do zabiegu kosmetycznego lub medycznego, zwanych dalej „zabiegami”.
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 • 2 Klienci

 1. Klientem Kliniki może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Kliniki jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 • 3 Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy, stan techniczny urządzeń i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu zabiegu.
 4. Pracownicy Kliniki zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania zabiegu.
 6. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi, recepcji lub innemu członkowi obsługi Kliniki, który prowadzi w danym momencie dyżur.
 • 4 Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Kliniki, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Kliniki są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Pracownicy gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani z świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W przypadku niezamierzonego zranienia Klienta podczas zabiegu, zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 5. W Klinice mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
 • 5 Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą  wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • 6 Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik zabiegów jest dostępny w Klinice oraz na stronie internetowej pod adresem: www.kec.pl
 2. W Klinice udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu lub przelew na konto.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na świadczone usługi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 • 7 Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Kliniki Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Klinice poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Klinika ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki za wykonany zabieg.
 5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 • 8 Rezerwacje

 1. Klient może umówić termin wykonania zabiegu w Klinice telefonicznie, osobiście w recepcji lub online na stronie booksy.pl
 1. Aby ukończyć proces rezerwacji terminu wizyty klient Kliniki jest zobowiązany do wpłaty zadatku, którego kwota wynosi 40% wartości zabiegu.
 2. Zadatek można wpłacić:
  1. Osobiście w salonie: gotówką lub kartą podczas rezerwacji wizyty.
  2. Dokonując przelewu na numer konta PL 35 1090 2590 0000 0001 5050 6798
 3. Zadatek należy wpłacić możliwie jak najszybciej po rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku nieuiszczenia zadatku do 36 godzin przed zabiegiem, rezerwacja zostanie odwołana.
 5. Wartość zadatku będzie odjęta od ceny usługi po jej wykonaniu.
 6. Wpłacany zadatek jest bezzwrotny.
 7. Aby przełożyć lub anulować termin wizyty i utrzymać zadatek należy o tym poinformować recepcję Kliniki min. 36 godzin przed zaplanowanym zabiegiem.
 8. W przypadku anulowania zabiegu w czasie regulaminowym zadatek można odebrać w formie bonu o wartości wpłaconego zadatku. Bon ten można wykorzystać na dowolną usługę lub zakup produktu.
 9. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną.
 10. W przypadku spóźnienia się przez klienta zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zostaną skrócone lub pominięte wedle uznania Pracownika. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 11. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Kliniki, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 12. Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 12 godzin przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.
 13. Pierwszeństwo na termin wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 • 9 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu, w terminie 7 dni od jego wykonania. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania zabiegu w Klinice w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Klinice, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Kliniki lub mailowo na adres recepcja@kec.pl
  Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Klinika umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Klinika może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
 • 10 Zwroty voucheru

 1. Voucher zakupiony w Klinice nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 2. Voucher na konkretny zabieg można wymienić na inną, dowolną usługę lub produkty mieszczące się w kwocie vouchera lub dopłacić brakującą sumę do droższej usługi lub produktu.
 • 11 Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całej Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kliniki.
 • 12 Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Klinika lub Pracownicy.
 2. Klinika zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Klinice i na stronie www.kec.pl
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

 

Regulamin realizacji voucherów w Klinice Estetyki Ciała

 1. Przed zakupem vouchera klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem realizacji, który jest dostępny w Klinice oraz na stronie internetowej pod adresem: kec.pl
 2. Zakup vouchera jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Klient ma możliwość umówienia terminu wizyty telefonicznie, osobiście lub online.
 4. Prosimy o poinformowanie nas minimum 12 godzin przed wyznaczonym terminem wizyty o ewentualnej nieobecności. W innym przypadku nie będziemy już mogli odwołać rezerwacji i zabieg uznamy jako wykonany.
 5. W przypadku spóźnienia się klienta na zabieg, będzie on wykonany ze skróceniem lub pominięciem czasu poszczególnych etapów, wedle uznania pracownika. Za tak wykonany zabieg będzie obowiązywała cena w pełnej wysokości.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu wizyty na 12 godzin przed zabiegiem. Po uzgodnieniu z klientem zostanie ustalony nowy termin wizyty.
 7. W przypadku, gdy klient przyjdzie na zabieg i będzie miał przeciwwskazanie do jego wykonania, zostanie mu wykonany inny zabieg, w czasie który był dla niego zarezerwowany.
 8. Voucher funkcjonuje jako środek płatniczy i jest niezbędny do realizacji usługi. Klient jest zobowiązany do jego okazania przed wykonaniem zabiegu.
 9. W przypadku nie posiadania voucheru klient zobowiązany jest do zapłaty za zabieg gotówką lub kartą płatniczą. Jeżeli w ciągu 3 dni od wizyty voucher zostanie dostarczony, zostanie zwrócona mu wpłacona kwota.
 10. Voucherem nie można zapłacić za zabiegi promocyjne. Można je realizować wyłącznie na zabiegi z regularnego cennika.
 11. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 12. W przypadkach wyjątkowych (medyczne przeciwskazania do zabiegów) istnieje możliwość zwrotu zapłaconej kwoty ale pomniejszonej o zapłacony podatek (VAT 23% + 32% podatek dochodowy).
 13. Voucher wystawiony na konkretny zabieg nie zobowiązuje klienta do skorzystania z dokładnie tego zabiegu:
 14. Istnieje możliwość wymiany na dowolny zabieg w kwocie wartości vouchera lub częściowe pokrycie kosztów droższego zabiegu.
 15. Nie ma obowiązku wykorzystania vouchera w jednym terminie, można je podzielić na kilka tańszych zabiegów, wykonanych w różnych terminach.
 16. Voucher po przekroczonym terminie ważności nie będzie realizowany, staje się on bezwartościowy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Czytaj więcej

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij