NZOZ Klinika Estetyki Ciała
ul. Margonińska 22
60-425 Poznań

pon-pt: 8:00-21:00
sob: 8:00-16:00

Szukaj
 

Regulamin kliniki

Zgodnie z Art. 23. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadza się dnia 27.03.2015 Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

Firma Klinika Estetyki Ciała
Adres siedziby: ul. Margonińska 22, 60-425 Poznań
NIP: 7811028065
REGON: 63044809800029
RPWDL: 000000016908 W-30

1. Zakład działa na podstawie przepisów:

a. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);
b. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408) z późniejszymi zmianami oraz aktów wykonawczych do Ustawy;
c. Na podstawie art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r t.j. (Dz. U. z 1997r Nr 133 poz 883) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.06.1998r t.j. (Dz. U. z 1998r Nr 80 poz 521).

2. Postanowienie

Zgodnie z Art. 23. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczejorganizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej.

3. Celami Kliniki Estetyki Ciała są:

a. prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej w zakresie medycyny estetycznej,
b. rozwijanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego poprzez system stałego kształcenia (kongresy, kursy, sympozja tematyczne),
c. wypracowanie i upowszechnianie standardów postępowania i leczenia celem propagowania najlepszych dla pacjentów metod leczenia,
d. krzewienie wiedzy medycznej w społeczeństwie i promocja zdrowia (współpraca z mediami, prowadzenie serwisu internetowego, wydawnictw tematycznych),
e. leczenie specjalistyczne w zakresie medycyny estetycznej.

4. Do zadań Kliniki Estetyki Ciała należy:

a. prowadzenie wykładów na rzecz Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
b. prowadzenie kursów i szkoleń podyplomowych dla lekarzy na rzecz innych podmiotów na podstawie zawartych umów,
c. inicjowanie, organizację i prowadzenie konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów i warsztatów, których tematem jest medycyna estetyczna,
d. rozpowszechnianie literatury i wszelkich innych materiałów na temat medycyny estetycznej,
e. wspieranie oraz inspirowanie studiów i analiz, których przedmiotem jest medycyna estetyczna,
f. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny estetycznej w trybie ambulatoryjnym.

5. Pacjenci przyjmowani są w następujących komórkach organizacyjnych Zakładu:

a. Gabinecie lekarskim 1- przez dyplomowanego lekarza medycyny estetycznej:
– przez lekarza specjalistę chirurga,
– przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych.
b. Gabinecie lekarskim 2- przez dyplomowanego lekarza medycyny estetycznej:
– przez lekarza specjalistę chirurga.
c. Salach zabiegowych 1 i 2 – w przypadku koniecznego dla procesu leczenia zabiegu medycyny estetycznej.

6. Porządek udzielania świadczeń zdrowotnych.

a. Zakład udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 19.00.
b. W szczególnych przypadkach z powodu uzasadnionych wskazań lekarskich kierownik Zakładu może wyznaczyć dodatkowe terminy udzielania świadczeń poza ustalonymi godzinami przyjęć.
c. Świadczenia są udzielane wyłącznie odpłatnie.
d. Zakład nie posiada umowy na udzielanie świadczeń refundowanych przez NFZ.
e. Cennik usług dostępny jest w recepcji na życzenie pacjenta.
f. Usługi nie objęte cennikiem są wyceniane indywidualnie przed rozpoczęciem leczenia.
g. Przyjęcia pacjentów odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty osobiście lub telefonicznie.
h. W szczególnych przypadkach z powodu uzasadnionych wskazań lekarskich kierownik Zakładu lub lekarz leczący może zadecydować o przyjęciu pacjenta bez uprzednio umówionego terminu wizyty.

7. Personel Zakładu

a. Świadczenia udzielane są przez osoby o odpowiednich dla rodzaju świadczeń
kwalifikacjach zawodowych i w zakresie zgodnym z ich uprawnieniami.
b. Personel medyczny Zakładu wykonuje zalecenia i zabiegi tylko na zlecenie
lekarza kierującego lub kierownika Zakładu.

8. Przebieg leczenia

a. Leczenie zabiegowe podejmuje się w przypadku istnienia wyraźnych wskazań i braku przeciwwskazań bezwzględnych do leczenia.
b. W przypadku występowania wyraźnych przeciwwskazań do leczenia w zakresie medycyny estetycznej personel medyczny Zakładu zobowiązany jest do zaniechania leczenia w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu.
c. O zmianach w przebiegu leczenia decyduje lekarz leczący lub Kierownik Zakładu.
d. W przypadku konieczności diagnostyki i leczenia wykraczających poza zakres świadczeń udzielanych przez Zakład lekarz leczący lub kierownik Zakładu kieruje pacjenta do innych właściwych świadczeniodawców.

9. Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta.

a. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Zakład jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
b. W razie śmierci pacjenta w Zakładzie, Zakład ma obowiązek należycie przygotować jego zwłoki, w celu ich wydania osobom uprawnionym do pochowania.

10. Prawa i obowiązki pacjenta,

Prawa pacjenta określa Karta Praw Pacjenta

11. Udostępnianie dokumentacji

a. Zakład udostępnia dokumentację medyczną:
1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
2) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
4) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem
7) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
8) zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.
9) dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
b. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej,
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
c. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 2 pkt 2 zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę, z zastrzeżeniem ust. 4.
d. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.4)) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.5)).
e. Opłata za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0 PLN
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0 PLN
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 0 PLN
f. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.

Poznań, dnia 27.03.2015
Kierownik NZOZ Klinika Estetyki Ciała
Lek. med. Waldemar Jankowiak

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Czytaj więcej

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij